RTV TYNAARLO

De gemeente Tynaarlo heeft in 2020 iets minder dan drie miljoen euro over
gehouden. Dat is vooral te danken aan de verkoop van grond voor de vestiging
van bedrijven en woningbouw. De uitgaven voor de jeugdzorg bedroegen vorig
jaar 2,3 miljoen euro méér dan de gemeente ervoor kreeg van het rijk. Dit baart
B&W zorgen.
Burgemeester en wethouders zijn tevreden over het totale financiële resultaat,
maar toch ook daarover bezorgd. Wethouder van financiën Henny van den Born
noemt die drie miljoen in de plus ‘inderdaad mooi’. “Die laat zien dat we
verantwoord met geld omgaan.”
“Maar,” voegt hij er onmiddellijk aan toe, “over een aantal jaren zijn we door onze
woningbouwlocaties heen. Bovendien moeten we er rekening mee houden dat
we behoorlijk minder geld van het rijk gaan krijgen, door de herverdeling van het
gemeentefonds. Daarom moeten we, hoe saai dat misschien ook klinkt,
doorgaan met ons degelijk financieel beleid. Degelijkheid is nu heel erg oké.”
Woningbouw
In 2020 heeft de gemeente voor woningbouw 41 bouwkavels verkocht. Vanaf dit
jaar (2021) resteren er nog 270, overwegend in Ter Borch en Vries-Zuid.
Nog net voor het einde van 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan,
het beeldkwaliteitsplan en de grondexploitatie voor Vries-Zuid vastgesteld.
Maximaal 75 woningen. Het wordt een gemêleerde woonwijk met ruimte voor,
specifieke woonwensen en verschillende doelgroepen.
Ook net voor het einde van het jaar is het concept-Stedenbouwkundig
Programma van Eisen voor de woonwijk op de achterzijde van het Prins
Bernhardhoeveterrein gepubliceerd. De verwachting voor deze wijk is dat de
gemeente financieel ongeveer quitte gaat spelen.
Bedrijventerreinen
Er zijn nog volop aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden op de
bedrijventerreinen in onze gemeente, op Vriezerbrug nog ruim 10.000 m2 en in
Businesspark Ter Borch bijna 100.000 m2
. Ondernemers waren en zijn in de
coronajaren 2020 en 2021 voorzichtig met investeringen in bedrijfspanden. Maar
uit contacten met ondernemers blijken deze locaties ruime belangstelling te
genieten.
Jeugdzorg
De rijksoverheid heeft vijf jaar geleden de jeugdzorg aan de gemeenten
overgedaan, inclusief een veel kleiner budget dan het rijk er zelf aan besteedde.
Dit leidde bij gemeenten jaarlijks tot grote tekorten. Tynaarlo heeft door een
aanpassing van de werkwijze de uitgaven in 2020 kunnen verminderen.
P e r s b e r i c h tDaarnaast heeft de rijksoverheid eenmalig € 496.000 bijgedragen. Daardoor
bleef het tekort ‘beperkt’ tot 2,3 miljoen euro.
Een landelijke arbitragecommissie heeft nu vastgesteld dat de budgetten van het
rijk voor de gemeenten fors omhoog moeten. De eerste berichten hierover zijn
veelbelovend, maar ook met extra financiële bijdragen met het rijk moet de
gemeente alle zeilen bijzetten om de uitgaven voor jeugdzorg en WMO in de
toekomst binnen de perken te houden.