RTV TYNAARLO

Het college biedt de gemeenteraad een sluitende begroting aan voor 2022.

Leefbaarheid
De begroting is beleidsarm, vanwege het feit dat volgend jaar zowel een nieuw
college als een nieuwe gemeenteraad aantreedt. Toch is het college van mening
met deze begroting de hoge mate van leefbaarheid in de gemeente vast te kunnen
houden. De structurele baten dekken de structurele lasten.
Het college is wel voor een uitdaging gesteld. Het vinden van een juiste balans tussen
invulling geven aan gemeentelijke taken en het beheersen van de kosten was niet altijd
eenvoudig. Zeker omdat de beschikbaar gestelde Rijksmiddelen ontoereikend zijn. Voor
2022 sluit de begroting weliswaar ruim zes ton positief, maar na 2022 ontstaan nieuwe
uitdagingen.

Voorzieningenniveau
Het college zet in op optimale dienstverlening aan inwoners, ondernemers en
instellingen en het op peil houden van het hoge voorzieningenniveau in de gemeente.
Daarnaast hecht het college aan grip op de uitgaven in met name het sociaal domein.
Door onverwachte en vooraf moeilijk in te schatten uitgaven is het op dit terrein lastig
realistisch te begroten. Met deze begroting denkt het college de stijgende kosten binnen
het sociaal domein goed in beeld te hebben.

Cultuurfonds
De begroting bevat goed nieuws voor de cultuurliefhebbers in de gemeente. In 2021
nam het college al een aantal besluiten om de cultuursector te helpen de gevolgen van
Corona op te vangen. Het college wil de wens uit de raad honoreren om een
cultuurfonds in te stellen en komt er een structurele bijdrage voor museum De
Buitenplaats. Daarnaast blijven de cultuurcoaches ten minste nog een jaar extra actief.
Daarbij maakt het college zich onder meer sterk voor verdere uitbreiding van de digitale
dienstverlening, een goede infrastructuur en biedt de begroting ruimte verdere stappen
te zetten op het gebied van duurzaamheid. Zo wil het college de eigen gebouwen blijven
verduurzamen.
De begroting is woensdag 13 oktober aangeboden aan de gemeenteraad, met het
verzoek deze te behandelen in de raadsvergadering van 9 november.