RTV TYNAARLO

Het college van burgemeester en wethouders kiest ervoor om bij de herinrichting een 30-
kilometerweg van de Hoofdweg te maken. Dit naar aanleiding van de adviezen van diverse
organisaties, de peiling onder gebruikers en de recente landelijke verkeerskundige
ontwikkelingen. Hiermee wijkt het college af van de eerder gekozen lijn voor een 50-
kilometerweg.
Nieuw type weginrichting
Het college kiest daarbij niet voor de ‘klassieke’ 30-kilometerweginrichting, maar gaat voor een
weg met brede fietsstroken en een middenstrook in klinkers met gelijkwaardige kruispunten en
zebrapaden. Een nieuw type weginrichting voor gebiedsontsluitingswegen zoals de Hoofdweg,
waar landelijk onderzoek naar is gedaan: de zogenaamde GOW30. Belangrijke punten zijn dat de
doorstroming goed verloopt, ook voor het openbaar vervoer en de hulpdiensten. En dat de
inrichting zorgt voor geloofwaardigheid van de snelheidslimiet van 30 km per uur.
Maatwerk
Waar de gemeente in de plannen voor de herinrichting lang uitging van de landelijk geldende
richtlijnen, maakten de adviezen – in combinatie met de ideeën en opmerkingen van gebruikers –
duidelijk dat deze specifieke situatie om maatwerk vraagt. Daarop volgde een zoektocht vertelt
wethouder Hanneke Wiersema: “We kunnen onmogelijk iedereen tevredenstellen, maar we
hebben er heel serieus naar gekeken en de terugkerende punten op een rij gezet.”
Afweging
Zo heeft de gemeente de opmerking van Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond Kop van
Drenthe en de provincie, dat er onvoldoende ruimte is voor een goed ingerichte 50-kilometerweg,
meegewogen in de beslissing voor een 30-kilometerweg. Ook het herhaaldelijk verzoek van
deelnemers aan de peiling om de eiken te laten staan speelde een rol in het besluit. Zowel 50-
als 30-stemmers gaven aan dit erg belangrijk te vinden. Wethouder Wiersema: “Ze laten staan bij
een 50-kilometerinrichting is simpelweg niet mogelijk, omdat er dan niet genoeg ruimte overblijft
voor gescheiden fietspaden. Dat geldt ook voor de wens om meer parkeerplekken en meer
groen. Bij een 30-kilometerweg kunnen we aan al deze wensen tegemoet komen.”
Snelheid
De ANWB wijst er juist op dat bewoners vaak te hoge verwachtingen hebben van het bord met 30
km per uur. De ANWB geeft geen advies voor concrete situaties, maar neigt voor wegen die in de
vergelijkbare categorie vallen als de Hoofdweg daarom eerder naar een 50-kilometerweg, waar
kwetsbare weggebruikers gescheiden zijn van gemotoriseerd verkeer. Ook deelnemers aan de
peiling met een voorkeur voor een 50-kilometerweg gaven aan bang te zijn dat er op een 30-
kilometerweg te hard gereden gaat worden. Wethouder Wiersema benadrukt dat hier een grote
uitdaging ligt: “We gaan met de herinrichting alles op alles zetten om mensen te prikkelen zich
aan de snelheidslimiet te houden. Ik moet wel eerlijk zijn, we kunnen hiermee niet voor honderd
procent het gewenste gedrag afdwingen.”
Oversteken
Ook was er het herhaalde verzoek om voor veilige oversteekplekken te zorgen. Waar in de
klassieke 30-kilometerinrichting geen zebrapaden zijn opgenomen – en hier bij voorkeur niet van
wordt afgeweken zodat er landelijk een eenduidig wegbeeld is – passen zebrapaden wel bij een
GOW30 inrichting. Wethouder Wiersema erkent dat het aanbrengen van zebrapaden ingaat
tegen de lijn die de gemeente tot nu toe heeft gehanteerd: “We hebben altijd gezegd dat
zebrapaden een schijnveiligheid geven. En dat ze niet thuishoren in een 30-kilometerinrichting.
We nemen dan ook een stap in het onbekende door in een vroeg stadium deze nieuwe
weginrichting toe te passen in onze gemeente.”