RTV TYNAARLO

eigen foto:

De Onlanden heeft twee gelijkwaardige hoofdfuncties: natuur en waterberging. Tijdens extreme
neerslag kan hier water opgevangen worden, zodat inwoners van de regio veilig blijven. Door de
nieuwe klimaatvooruitzichten is meer ruimte nodig om water op te kunnen vangen bij hevige en
langdurige regenval. Daarom moet er extra ruimte voor water komen.
In delen van De Onlanden is de natuur kwetsbaar voor overstroming. Er wordt nu gezocht naar de
beste oplossing, waarbij én de waterberging zo optimaal mogelijk wordt ingericht, én de natuur een
impuls krijgt.


Kwetsbare delen ontzien
Oorspronkelijk was het plan om de gehele extra waterberging binnen het bestaande
waterbergingsgebied De Onlanden te realiseren. Gedurende de voorbereidingen werd ervoor gepleit
om de kwetsbare delen van het natuurgebied te ontzien. Waterschap Noorderzijlvest en de
terreinbeheerders zijn daarom samen een verkenning gestart naar alternatieve
waterbergingslocaties in en rondom De Onlanden. De komende periode wordt nader gekeken waar
extra waterberging haalbaar is. Daarbij worden de kwetsbare delen in De Onlanden zoveel mogelijk
gespaard. Het extra bergingsvermogen buiten De Onlanden wordt met name gezocht in het
Peizerdiep systeem, van benedenstrooms tot aan het Fochteloërveen bovenstrooms.
Win-win
Naast waterveiligheid en de natuurwaarden is ook droogte een aspect om rekening mee te houden.
Er komt een integraal plan voor De Onlanden, waarin alle belangrijke elementen een rol krijgen. De
provincies Drenthe en Groningen, de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo en terreinbeheerders
praten mee. Zo kan er een inrichting van de gebieden ontstaan met een win-win voor water en
natuur.
De mogelijkheid om extra water te kunnen bergen, levert flexibiliteit op. De voorgenomen inrichting
zal er ook op gericht zijn om droogteproblemen zoveel mogelijk te voorkomen door water tijdig vast
te houden. Zo kan ingespeeld worden op natte én droge periodes en dat is winst voor de omliggende
natuur. Daarmee ontstaat er in de toekomst een robuuste, klimaatbestendige situatie in het
beekdallandschap.
Haalbaarheid
De komende tijd wordt gekeken wat haalbaar is. Waar lijkt extra waterberging een goede optie? Wat
zouden de effecten zijn van waterberging in de bovenstroomse beekdalen? En wat worden de
kosten? Tegelijkertijd wordt onderzocht hoe de besluitvorming over de alternatieve
waterbergingsgebieden moet gebeuren. Hierin worden ook de effecten op het milieu meegewogen.
Na de onderzoeksfase kunnen keuzes gemaakt worden. Hierbij wordt ook de omgeving betrokken.
Daarna komt de uitvoering. Het doel is om voor 1 januari 2025 te voldoen aan de afgesproken
waterveiligheidsnormen. En ervoor te zorgen dat de natuur ook in de toekomst alle kans krijgt in De
Onlanden.