RTV TYNAARLO

foto,Tynaarlolokaal

Het college van B&W heeft besloten om het grasveld aan de Burgemeester Legroweg naast de
Baggelwiekenplas in Eelde aan te wijzen als hondenlosloopplek. Hiermee geeft het college
gehoor aan het verzoek van een inwoner die dit idee heeft aangedragen. Het gaat in eerste
instantie om een pilot van een jaar. Daarna kijken B&W op basis van de ervaringen of ze met de
pilot willen doorgaan.
Zorgvuldig proces
Voorwaarde voor het starten van de pilot was dat de initiatienemer de buurtgenoten zou
informeren en goed om zou gaan met vragen en opmerkingen hierover. Dat proces is goed
verlopen. Wethouder Pepijn Vemer: “De buurt heeft overwegend positief gereageerd. Daar staat
of valt zo’n initiatief mee. Natuurlijk zijn er mensen die hun bedenkingen hebben. Ik ben blij dat zij
van zich hebben laten horen. Wij nemen hun opmerkingen serieus en houden hier rekening mee
in de uitwerking van de pilot.’’
Afspraken
B&W hebben met de initiatiefnemer afgesproken dat zij verantwoordelijk is voor het legen van de
afvalbakken en dat zij aanspreekbaar is voor omwonenden. Daarnaast kunnen omwonenden ook
terecht bij de gemeente. De initiatiefnemer en de gemeente kijken vervolgens samen hoe aan
eventuele klachten, vragen of ideeën tegemoet gekomen kan worden. De gemeente faciliteert de
hondenlosloopplek door een bord met de spelregels en een hondenpoepafvalbak te plaatsen.
Van de initiatiefneemster wordt een inspanning verwacht voor het realiseren van een hekwerk.
Aanwijsbesluit
Binnen de bebouwde kom geldt een aanlijnplicht. Om het loslopen mogelijk te maken heeft het
college een zogeheten aanwijsbesluit genomen. Het is mogelijk voor belanghebbenden om daar
bezwaar tegen te maken. Dat kan gedurende zes weken. Het aanwijzingsbesluit staat vanaf
volgende week op www.officielebekendmakingen.nl.
Pilot Pinksterbloem gaat niet door
Het plan was om ook bij de Pinksterbloem in Eelde een pilot te starten voor een
hondenlosloopplek. Deze pilot gaat niet door. Reden daarvoor is dat het college van B&W heeft
geconstateerd dat er in de buurt te weinig draagvlak voor is