RTV TYNAARLO

Bij de raadsvergadering van 30 maart aanstaande zal de PvdA-fractie voorstellen om verzoek COA voor tijdelijke opvang asielzoekers, te verdagen. Volgens de PvdA moet het College van BenW van Tynaarlo eerst in gesprek gaan met de omgeving. ‘Mensen zijn niet tegen een asielzoekerscentrum maar ze voelen zich overvallen door het besluit van de gemeente. Ze zijn niet gehoord  en erkend in hun zorgen.’

Onrust

PvdA-fractievoorzitter Koos Dijkstra geeft aan dat de onrust in Paterswolde groot is: ‘Uit talrijke brieven en persoonlijke contacten is ons duidelijk geworden dat omwonenden zich overvallen voelen door het recente besluit van het gemeentebestuur van Tynaarlo. Met dat besluit wordt de Bladergroenschool in Paterswolde tijdelijk beschikbaar gesteld aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Moreel verplicht

Overwegend is de teneur bij de omwonenden dat men hier niet tegen is. Sterker nog: men vindt dat wij als gemeente moreel verplicht zijn aan goede opvang van asielzoekers in Nederland bij te dragen.’ Dat laatste kan de PvdA onderschrijven, aldus Dijkstra: ‘Ook wij vinden dat de gemeente Tynaarlo het COA ruimte moet bieden. De vraag is alleen wel: hoe pak je dat vervolgens op een goede manier aan?

Gesprek

In onze visie is het correct om eerst het gesprek met inwoners aan te gaan. Leg je oor als gemeentebestuur te luisteren. In dit geval is daar geen sprake van: het College zendt volop maar ontvangt niet.’ Het heeft er nu toe geleid dat er uiteenlopende zorgen leven in het dorp. Over de grootte van de opvang (200 personen + personeel), over de beperkte ruimte (parkeren) en over de druk op de matig ontwikkelde infrastructuur in de directe omgeving.

Dialoog

Weliswaar zijn er op de website van de gemeente inmiddels de nodige antwoorden op veelgestelde vragen te vinden, maar de PvdA vindt dit onvoldoende. Dijkstra: ‘Wij stellen voor om het College te vragen de letterlijke dialoog met de omwonenden alsnog te zoeken. Pas daarna is het zinvol in de gemeenteraad van gedachten te wisselen over het voornemen van het College. Hierbij is belangrijk dat duidelijkheid wordt gegeven over het “speelveld”: wie gaat waarover en wat zijn de punten die belangrijk zijn voor de omgeving bij de komst van een AZC.’ Volgens Dijkstra moet een dergelijke dialoog binnen twee à drie weken mogelijk zijn. ‘

persoonlijk contact

Corona maakt persoonlijk contact lastig, maar niet onmogelijk. In elk geval staan digitale mogelijkheden ten dienste, maar er zijn vast ook andere manieren te bedenken om persoonlijk contact te hebben met onze inwoners. Daarna kunnen we er dan als raad over spreken.